Produktträffar

Miljö - Att ta ansvar för miljöpåverkan

 

Bakers miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en lönsamhet och ett starkt varumärke. Bakers är medveten om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

För Bakers anställda innebär följande:

  • bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • efterlevnad av gällande lagar och förordningar
  • strävar efter att minska och förebygga föroreningar i vår verksamhet
  • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.
  • bedriver ett internt miljöarbete som syftar till ett minimerat resursslöseri

Miljöpolicyn i pdf-format

 

Kvalitet - Att göra rätt från början

 

Bakers är ett företag som efterlever de krav på produkter som kunden kräver.

Bakers är ett företag som kontinuerligt förbättrar sin verksamhet för att uppnå en hållbar lönsamhet.

Att arbeta på Bakers innebär följande:

  • rätt från mig, dvs jag överlämnar en kvalitet som är överenskommen internt eller externt
  • ett ansvar att rapportera brister
  • ett ansvar att komma med förslag på förbättringar
  • efterlevnad av gällande lagar och kundkrav

Genom ett starkt kundfokus, väl dokumenterade processer och hög, teknisk kompetens samt engagerade medarbetare är målsättningen att ha en hög kundnöjdhet.

Avvikelser analyseras och åtgärdas systematiskt.

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process.

Kvalitetspolicyn i pdf-format

ISO 9001 Certifikat

Cirkulärt material - för en hållbar framtid

 

Användningen av naturresurser ökar ständigt och har mångdubblats i världen under de senaste femtio åren. 
Cirkulär ekonomi innebär att vi tänker på att produkten ska hålla länge och ha många liv. 
Vi kan därför erbjuda våra kunder ombeläggning av många av de produkter de köper från oss eller sina egna. På så sätt använder vi resurserna maximalt och sparar på naturens resurser och tillgångar. 
Vi vill att materialet ska användas på ett ansvarsfullt sätt och att vi på så vis inte utvinner mer naturresurser än nödvändigt.
Metoderna för att ta bort den gamla beläggningen är antingen genom blästring eller så bränns den bort i vår pyrolysugn.

Oavsett vilken ytbehandling man väljer på en bakplåt eller form, (fluorplast, silikon eller sol-gel) så kommer den över tid att slitas och tappa sina egenskaper.
Bakers Coating kan ombehandla de flesta typer av ytbehandlade produkter. 

3 miljömässiga fördelar:


1.    Minskat behov av primär aluminium

Eftersom all metallframställning är en energi- och koldioxidintensiv process så är det fördelaktigt såväl ekonomiskt som miljömässigt att ombehandla ytorna i stället för att kassera de slitna plåtarna.
En normal bakplåt i aluminium kan oftast ombehandlas 5-7 gånger, och ett formset 5-10 gånger innan plåten är så sliten att den i stället går till materialåtervinning.
Utsläppen av växthusgaser för framställning av primär aluminium är 15-20 kg koldioxidekvivialenter per kg aluminium. 
Det innebär att ombehandling av plåt (även med hänsyn tagen till miljöpåverkan av t ex returfrakt och avlägsnande av beläggningsrester före ombehandling) minskar mängden utsläpp väsentligt jämfört med nyproduktion.


2.    Minskad mängd ytbehandlat material i vanliga avfallsflödet


En ytterligare fördel är att ytbehandlade plåtar inte hamnar i den vanliga avfallshanteringen som inte är anpassad för att ta hand om denna typ av material. Vid felaktig hantering eller deponi kan oönskade ämnen hamna i lakvattnet från avfallsanläggningen.

3.    Materialåtervinning av kasserade plåtar


När plåtarna är för slitna för ombehandling så lämnas de till materialåtervinning och ingår således i ett cirkulärt materialflöde och en cirkulär ekonomi.